Lëtzebuerger Guiden a Scouten

, par Ekkehart Schmidt

Deutsche Version

En automne 2012, le groupe Sacré-Coeur des Lëtzebuerger Guiden à Scouten, qui s’engage depuis 1939 pour l’intégration des immigrés et des enfants défavorisés, le dialogue intergénérationnel ainsi que pour l’échange interculturel dans le quartier Gare, a rénové son siège dans la rue du Fort Elisabeth. L‘efficacité énergétique a été améliorée grâce à la pose de nouvelles portes et fenêtres doubles. La rénovation a également privilégié les matériaux

écologiques.

En ce qui concerne le travail pédagogique et les buts d’éducation des scouts on peut lire dans les statuts :

"Déi edukativ Aarbescht vum Verband baséiert op den Iddiën vum Baden-Powell, mat enger ganzheetlecher Siicht vum Mënsch mat séngem Kierper, sengem Geescht a sénger Séil. / All eenzelne Mensch soll versichen kënnen séng kierperlesch, geeschteg, moralesch, sozial a reliéis Kompetenzen progressiv ze entwéckelen. Doduerch kritt hien

Fähegkeeten a léiert Verhalensweisen, déi ët him erlaben, säi Liewensprojet ze realiséieren an aktiv un der Weiderentwécklung vun der Gesellschaft matzeschaffen. Scoutissem as also méi wéi eng einfach Fräizäitbescheftegung, en as eng Hëllef bei der Erzéiung zur Selbststännegkeet, zur Verantwortung an zur Entwécklung vu moraleschen Wäerter."

En plus il est expliqué : "Wichteg Aspekter vun der Scoutsmethod sin

ënner anerem : d’Zesummenliewen a klenge Gruppen, d’Spill an d’Erliewnis, d’Léieren duerch Selwermaachen (learning by doing), d’progressif Matbestëmmung a Matverantwortung (ask the boy), de regelméissegen Asatz fir déi aner (Bonne Action), d’Verbonnesi mat der Natur, d’Selbstbewäerte vum perséinleche Fortschrëtt, d’international Frëndschaft.
Ët as eng Chance fir vill Kanner a Jugendlech, Woch fir Woch bei den LGS Wäerter wéi Gemeinschaft, Toleranz, Solidaritéit, Engagement a

Verantwortung liewen an erliewen ze kënnen.
"

Pour financer le coût total d‘une hauteur de 176 000 euros, le groupe a obtenu un soutien du Service Jeunesse de la ville de Luxembourg et du Service National de la Jeunesse du ministère de la famille, mais en septembre 2012, il a eu besoin d’un crédit de pont d’une hauteur de 80 000 euros et d’une durée de six mois de la part d’etika et de la BCEE afin de préfinancer la subvention de la ville de Luxembourg.

Contact : Paul Faber, Lëtzebuerger Guiden a Scouten, 2 rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, tel : 621 243 077, site web

Article du 10 September 2013, actualisé le 14 avril 2020